PGE TFI S.A. prowadzi działalność na polskim rynku kapitałowym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 lipca 2017 roku. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE TFI S.A. należy do największej energetycznej Grupy Kapitałowej w Polsce i jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Przedmiotem działalności PGE TFI S.A. jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich.

PGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (skrócona nazwa „PGE TFI S.A.”) z siedzibą przy ul. Mysiej 2, 00-496 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000660422, o numerze NIP 701-066-00-26 i REGON: 366437680, wysokość kapitału zakładowego 6.250.000 zł (wpłacony w całości).

Dane spółki

KRS: 0000660422
NIP: 701-066-00-26
REGON: 366437680

Wysokość kapitału zakładowego 6.250.000 zł (wpłacony w całości)